CREST-studien

CREST-studien randomiserte pasienter med småcellet lungekreft, utbredt sykdom til standard kjemoterapi etterfulgt av enten strålebehandling mot toraks (3Gy x10) og profylaktisk strålebehandling mot hjerne eller profylaktisk strålebehandling mot hjerne alene. Flere norske strålesentra deltok i studien, som nylig ble publisert i Lancet Oncology.

Primært endepunkt var forbedring i ett-års totaloverlevelse, som ikke ble funnet. Derimot så man en bedret to-årsoverlevelse fra 3% i gruppen som ikke fikk torakal stråleterapi, og 13% hos dem som mottok slik behandling. Det var ingen vesentlige toksisitetsforskjeller.

Flere vil være usikre på om dette resultatet skal endre praksis. Gitt at studien formelt sett er negativ, og at det er små tall på to-årsnivå (20 vs 8 pasienter), vil nok de fleste være enige i det som blir skrevet i en Comment i samme nummer av Lancet Oncology. Konklusjonen der er at konsoliderende torakal bestråling kan være aktuelt å vurdere for utvalgte pasienter, f.eks. hos dem med minimal ekstratorakal sykdom, og god effekt av kjemoterapi primært. Men at dataene ikke er gode nok til å anbefale dette som standardbehandling til alle med SCLC, utbredt sykdom.