Møte om lungekreftscreening

Er tiden kommet for lungekreftscreening?

Invitasjon til informasjons- og diskusjonsforum

Radiumhospitalets forskningsbygg, seminarrom 1, 10. desember 2015 kl 12-16.

 
Lungekreft er den kreftsykdommen som tar desidert flest liv i Norge og i resten av verden. Tidlig diagnostikk og behandling kan gjøre det mulig å overleve sykdommen. Det er nå vitenskapelige holdepunkter for en overlevelsesgevinst ved screening av høyrisikoindivider for lungekreft. Samtidig er det en kjensgjerning at en slik aktivitet krever betydelige ressurser til utredning og at den medfører en rekke utfordringer. I USA dekkes lungekreftscreening gjennom Medicare-programmet, men ingen europeiske land har så langt innført slik screening. I Norden pågår det et samarbeidsprosjekt for å utrede en felles standard ved en eventuell innføring av slik screening.

Temaet har vært diskutert tidligere, men kan nå belyses av erfaringer fra USA. Bør screening for lungekreft bli en prioritert aktivitet i Norge?
Norsk lungekreftgruppe, NLCG, har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på spørsmålstillingen, og som nå inviterer sentrale aktører til et informasjons- og diskusjonsmøte rundt disse spørsmålene. Tema for møtet blir en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget, vurderinger av fordeler og ulemper, og eventuelle praktiske konsekvenser av en innføring.

Det legges opp til god tid til diskusjon, og det blir lett servering. Ingen påmeldingsavgift.
Påmelding innen 25. november via denne linken eller send navn og arbeidssted til tinat@ous-hf.no.

Program

Erfaringer fra screeningprogrammer i Norge – Giske Ursin
Ursin er dr med og direktør ved Kreftregisteret

Gjennomgang av kunnskapsbasen – Jesper Holst Pedersen
Holst Pedersen er lungekirurg ved Rigshospitalet i København, og var hovedansvarlig for den store danske lungekreftscreening-studien som nylig er gjennomført.

Ulemper ved lungekreftscreening – Lars Fjellbirkeland
Fjellbirkeland er overlege dr med ved lungeavdelingen på Rikshospitalet i Oslo og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Han sitter også i styret i Norsk lungekreftgruppe

Fordeler ved lungekreftscreening – Haseem Ashraf
Ashraf er seksjonsoverlege ved røntgenavdelingen ved Ahus, og har doktorgrad basert på en rekke delstudier av den danske lungekreftsceeningstudien, er styremedlem i Norsk lungekreftgruppe og i norsk toraksradiologisk forening

Implikasjoner ved en eventuell innføring av lungekreftscreening i Norge – Øystein Fløtten
Fløtten er seksjonsoverlege ved lungeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus og nestleder i Norsk lungekreftgruppe.

Diskusjon