Immunterapi i førstelinje

Beslutningsforum godkjente 22. mai 2017 innføring av immunterapi (pembrolizumab) til tidligere ubehandlede pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har >50% PD-L1 uttrykk på tumorcellene, og som ikke er EGFR- eller ALK-mutasjonspositive.

Se rapport fra SLV, og primærpublikasjonen for ytterligere informasjon.
 
Dette medfører endringer i behandlingsalgoritmen for lungekreft, stadium IV, og oppdateringer i handlingsprogrammet vil måtte komme raskt. Ny behandlingsalgoritme vil kunne se slik ut: