Statutter for Norsk lungekreftgruppe (NLCG)

Historie: NLCG ble etablert i 1987 som fagmedisinsk nasjonal interessegruppe for å fremme norsk lungekreftomsorg og første versjon av statutter ble nedtegnet 1993. Senere er løpende endringer utført, inntil en hovedrevisjon ble gjennomført i 2012.
 
Mandat: NLCG er en nasjonal medisinskfaglig interessegruppe under Onkologisk forum-paraplyen, som utarbeider og reviderer Nasjonalt handlingsprogram for utredning, behandling og oppfølging av lungekreft som del av sentrale helsemyndigheters Nasjonale kreftplaner.
 
Videre representerer NLCG et viktig fagmedisinsk forum for lungekreft og er et naturlig utgangspunkt for nasjonalt forskningssamarbeid. NLCG engasjerer seg også faglig for å sikre god pasientomsorg, støtte pasientforeningen, og arbeide for høy kvalitet og tilstrekkelig kvantitet på utdanning av helsepersonell som deltar i utredning og behandling av lungekreft.
 
Struktur basert på funksjon
Medlemsgruppe – Styre – Arbeidsutvalg
 
Medlemsgruppe: leger med interesse for lungekreft, innmeldt via NLCG´s hjemmeside
 
Medlemsgruppen skal:

 • Representere store deler av norsk lungeonkologisk miljø
 • Fremme syn, kommentarer og forslag til endringer på alle nivå
 • Bringe kunnskap, erfaring og anbefalte retningslinjer ut til sykehus og kolleger
 • Innkalles til møte minimum x1 pr år, årsmøte under Onkologisk forum. Innkalles via medlemsregisteret

 
Styre (13 personer): Onkolog- og lungelegerepresentanter velges for 3 år av medlemmene på årsmøtet, basert på forslag fra valgkomité. Alle medlemmer kan fremme forslag, enten til valgkomiteen på forhånd, eller som benkeforslag på årsmøtet. Valg foregår enten ved akklamasjon eller ved skriftlig stemmegivning. Ved frafall i en valgperiode, foreslår valgkomitéen nytt medlem som velges på førstkommende årsmøte for inneværende valgperiode, med samme valgordning som beskrevet over. Styret skal møtes minimum to ganger årlig, hvorav én gang i forbindelse med Onkologisk forum.

Thoraxkirurg, thoraxradiolog og patolog oppnevnes til styret fra respektive spesialistforeninger. 

 • 1 onkolog fra hvert RHF (2 fra Helse sørøst) = 5
 • 1 lungemedisiner fra hvert RHF (2 fra Helse sørøst) = 5
 • 1 kirurg
 • 1 thoraxradiolog
 • 1 patolog

 
Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder, kasserer og sekretær.
 
Styrets mandat:

 • Medisinskfaglig, økonomisk og administrativt ansvarlig for NLCGs drift
 • Ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av Handlingsprogrammet for lungekreft
 • Spre kunnskap, erfaring, NLCG-prosjekter og Handlingsprogram om (utredning/behandling) – for eksempel via NLCG sin hjemmeside
 • Høringsinstans for relevante fagmedisinske høringsrunder
 • Pådriver for studier og oppgaver av interesse for NLCG
  • Vurdere gjenbruk og reanalyse av data innhentet i forbindelse med NLCG-initierte studier.
 • Utnevning av Arbeidsutvalg
 • Styret skal møtes minimum to ganger årlig, hvorav én gang i forbindelse med Onkologisk Forum

 
Arbeidsutvalg (4 personer): samme funksjonstid som Styret (3 år)

 • Leder, nestleder, kasserer og sekretær

 
Arbeidsutvalgets mandat:

 • Opprettholde NLCG sin funksjon innad og utad i periodene mellom styremøtene

 
 
Prosjektutvalg (antall personer avhengig av oppgaver):

 • Aktuelle personer oppnevnes av styret til relevante utvalg for spesifikke og tidsbestemte oppgaver og utfordringer – utvalget konstituerer seg selv med leder

 
Prosjektutvalgets mandat:

 • Innhente nødvendig informasjon, kunnskap og erfaring for å utøve tiltenkt oppgave, koordinerer selv sine egne møter, og legger frem endelig forslag for Styret til drøfting og avstemming.

 
 
Valgkomité
Basert på forslag fra eksisterende valgkomité velges ny valgkomité på årsmøtet året før styrevalg, og har tre års funksjonstid. Valgordningen er som beskrevet for styrevalget. Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer, alle fra ulike RHF, og konstituerer seg selv. Ett av medlemmene skal sitte i inneværende styre, men leder og nestleder skal ikke sitte i valgkomitéen. Medlem av valgkomitéen kan være kandidat til styret.
 
 
Økonomi
NLCG skal søke bidrag fra offentlige kilder og eventuelt ideelle organisasjoner. Økonomiske bidrag settes inn på NLCG’s prosjektkonto.
 
Endring av statutter
Forslag til endring av statutter legges fram av styret til årsmøtet, og vedtas med simpelt flertall.
 
Sist vedtatt på Årsmøtet november 2017.