Retningslinjer for utredning og behandling

Handlingsprogrammet for utredning og behandling av lungekreft, mesoteliom og thymom utarbeides av Norsk lungekreftgruppe og blir løpende revidert. En generell revisjon er nå (vinteren 2018) utført. Videre er det gjort spesifikk oppdatering deretter på bakgrunn av at cirzotinib ble godkjent for ROS1-positiv lungekreft, og den 25/6 ble alektinib innført som førstelinjes behandling av ALK-positiv lungekreft. Oppdatert og revidert handlingsprogrammet ligger her, og er også publisert på Helsedirektoratets sider. En ny hovedrevisjon av hele handlingsprogrammet planlegges gjort høsten 2018. Send gjerne inn forslag til endringer!

Oppdatering 26.6.18:
Beslutningsforum godkjente 25/6-18 at alektinib kan innføres som førstelinjesbehandling for ALK-positiv lungekreft. Dette er inkorporert i handlingsprogrammet som nevnt over. . 

Oppdatering 23.4.18:
Dagens Beslutningsforum-møte vedtok 1: godkjenning av crizotinib for pasienter med ROS1-positiv sykdom, og 2: godkjenning av crizotinib til ALK-positive pasienter som av ulik grunn startet med kjemoterapi i påvente av ALK-svar.   

Det har også vært en feil i handlingsprogrammet, ved at ALK-hemmeren ceritinib som kan skrives på H-resept i andrelinje (preparatet ble flyttet over fra blåresept til H-resept 1/5-17) ikke har blitt omtalt riktig i teksten. 
Disse punktene er inkludert i oppdatert handlingsprogram som ble lagt ut 11.5.18.

Hovedpunkter ved revisjon vinter 2018:

Ved revisjonen vinteren 2018 er det utført en generell gjennomgang og oppdatering av hele handlingsprogrammet. Referanselisten er gjennomgått og oppdatert. Allmenlegekapitlet er helt nytt, kapitlet om nevroendokrine svulster er grundig revidert (takk til Espen Thiis-Evensen!), og det er gjort endringer blant annet innen behandling av hjernemetastaser og i kontroll-avsnittene.


Hovedpunkter ved revisjon sommeren 2017:

Hovedendringen ved revisjon juli 2017 er omtale av immunterapi (pembrolizumab) som førstelinjebehandling ved avansert ikke-småcellet lungekreft, nye medikamentmuligheter hos ALK-translokerte og BRAF-muterte, og immunterapi (inkl. nivolumab) i andrelinje avansert sykdom.

Her er forøvrig en god oversiktsartikkel om det nye TNM8-systemet som ble innført fra 2017

 

Hovedpunkter ved revisjon våren 2016:

 • Omtale av Recist 1.1-kriterier for bildediagnostisk vurdering av respons, og det oppfordres til å bruke disse kriteriene i klinisk rutine.
 • MR binyrer og MR mediastinum er omtalt
 • Oppdatering/økt detaljering innen histopatologisk diagnostikk, basert på nye WHO-kriterier
 • ALK-analyse skal inkluderes ved primærdiagnostikk ved NSCLC non-plateepitelkarsinom
 • Mer utfyllende om lymfeknutekirurgi
 • Noe mer detaljering rundt postoperativ stråleterapi
 • Svak dokumentasjon for vekstfaktorstøtte ved adjuvant behandling, og denne anbefalingen er fjernet.
 • ALK-rettet behandling i første linje, også ALK-rettet behandling ved progresjon på førstelinjes ALK-hemmer
 • Ved 4 eller færre hjernemetastaser anbefales stereotaktisk stråleterapi over helhjernebestråling.
 • Omtale av EMEA-godkjente medikamenter som ikke er vurdert, evt ikke er godkjente i Beslutningsforum (EGFR-hemmeren osimertinib og anti-PD1-antistoff)
 • Noe økt detaljering rundt kontrollopplegg
 • Nytt kapittel om støttebehandling
 • Flytting av komplikasjonskapitlet, for å gi mer logisk oppbygning
 • Bevacizumab  omtalt som aktuell behandling ved mesoteliom

For å navigere mellom de ulike delene av dokumentet kan man klikke direkte på kapitlet man er interessert i, i innholdsfortegnelsen. Forøvrig anbefales at bokmerke-panelet åpnes, slik at man kan klikke direkte på aktuell kapitteloverskrift. Høyreklikk i teksten, velg "Show Navigation Panel Buttons" og klikk på symbolet i venstre bildekant som ser ut som et bokmerke. Teksten er også direkte søkbar ved hjelp av kikkertsymbolet, eller "Find"-feltet i overkant av teksten.

NB! iPhone-brukere kan åpne pdf-filene i iBooks (som finnes forhåndsinstallert på telefonen), og får da full nytte av funksjonaliteten i innholdsfortegnelsen etc. Kanskje er det en tilsvarende funksjon for android-brukere.

Forslag til endringer, eller påpekning av feil, kan sendes til Leder av redaksjonsgruppa.